POLITYKA PRYWATNOŚCI (obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

Firma Pracownia Językowa Sp. z o.o., właściciel strony internetowej www.pracowniajezykowa.com, dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z niej. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.
1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI:
Pracownia Językowa , my, nasze – Firma Pracownia Językowa sp. z o.o. z siedzibą w Bażanowicach, ul. Leśna 9.
Nasi klienci – klienci Firmy Pracownia Językowa, którym Firma Pracownia Językowa świadczy usługi
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę z Pracownia Językowa
Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Firmy Pracownia Językowa
Potencjalny Pracownik - pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana podjęciem współpracy z Pracownia Językowa.
Ty, Twój – odpowiednio Klient lub Potencjalny Klient
Strona, nasza strona – www.pracowniajezykowa.com
2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Administratorem Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka jest Pracownia Językowa sp. z o.o., z siedzibą na ul. Leśna 9 43-440 Bażanowice, NIP 548-266-58-86. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres biuro@pracowniajezykowa.com
3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.
ZAPYTANIE O OFERTĘ
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres, PESEL, imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści formularza. Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA USŁUG EDUKACYJNYCH, W TYM PROWADZENIE DOKUMENTACJI ZAJĘĆ W DZIENNIKU LANGLION ORAZ NA PAPIEROWEJ LIŚCIE OBECNOŚCI
Rodzaje umów: umowa na świadczenie usług edukacyjnych indywidualnie lub grupowo, umowa półkolonijna. Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym lub bezpośrednio w samej umowie, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, PESEL, adres, imię i nazwisko Twojego dziecka, jego/ jej data urodzenia i dane, które dobrowolnie podajesz nam w celu podpisania umowy. Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W REKRUTACJI:
W tym celu przetwarzamy dane osobowe przesłane nam e-mailem i/lub zawarte w CV, to znaczy Twój adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres, wykształcenie, historię zatrudnienia, zdjęcie, dyspozycyjność i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści emaila oraz CV. Podstawa prawna. Twoja zgoda na przetwarzanie danych.
STATYSTYKA KORZYSTANIA ZE STRONY WWW:
Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak: odwiedzanie strony www i podstron oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług.
ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku. Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.
BADANIE TWOJEJ SATYSFAKCJI
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, adres email, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych Klientów.
MARKETING NASZYCH USŁUG (BEZPOŚREDNI ORAZ NA FACEBOOKU I NASZEJ STRONIE WWW)
Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, wizerunek utrwalony na zdjęciach oraz filmach wideo - zgoda na wykorzystywanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna. Podstawa prawna. art. 6 ust. 1 pkt a RODO
6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: Pracownikom firmy Pracownia Językowa
Udostępniamy Twoje dane oraz dane osobowe Twojego dziecka, naszym pracownikom i współpracownikom, w szczególności imię i nazwisko, adres email oraz numer telefonu, aby mogli się z Tobą skontaktować, przekazać informacje organizacyjne, w celu realizowania zawartej z nami umowy.
Dostawcy usług
Przekazujemy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj. Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.
Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, usługi księgowe, usługi platformy LangLion do zarządzania szkołą, usługi ubezpieczeń, usługi dostarczane przez licencjodawcę kursów Teddy Eddie, w tym interaktywny plac zabaw.
Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności Kuratorium Oświaty, jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
7. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej i pracowniczej. Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, będą one przetwarzane do momentu jej wycofania.
8. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres biuro@racowniajezykowa.com Prawo do cofnięcia zgody Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych). Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka, jeżeli przetwarzamy te dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. Podstawa prawna: art. 21 RODO
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją
zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
d) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze
strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;
e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres email, PESEL, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń. Podstawa prawna: art. 17 RODO
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. Podstawa prawna: art. 18 RODO
Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. Podstawa prawna: art. 15 RODO
Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać poprzez kontakt z nami na adres biuro@pracowniajezykowa.com. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). Podstawa prawna: art. 16 RODO
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf. Podstawa prawna: art. 20 RODO
W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?
Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 14 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe, Firewall, zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe hasłem, dokumenty zawierające dane osobowe trzymamy w szafach zamykanych na klucz, aby ograniczyć do nich dostęp osobom niepowołanym. Dokumenty wymagające zniszczenia niszczymy w niszczarce.
10. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?
Korzystamy z plików cookies w celu:
- dopasowania zawartości strony internetowej do Twoich indywidualnych preferencji; przede wszystkim pliki te rozpoznają Twoje urządzenie, aby zgodnie z Twoimi preferencjami wyświetlić stronę;
- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu Twoich preferencji i zachowań; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów; statystyki stosujemy także do oceny popularności strony;
- możliwości logowania;
- utrzymania logowania na każdej kolejnej stronie serwisu.
Możesz w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia udostępnimy na naszej stronie www.pracowniajezykowa.com oraz w naszej siedzibie ul. Bielska 136, 43-400 Cieszyn.